Iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi

MĀRUPES AKTĪVĀS ATPŪTAS PARKS

JIP Mārupīte IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEKUMI

Šis ir privāts īpašums, un šie noteikumi reglamentē JIP Mārupīte Apmeklētāju tiesības, pienākumus un uzvedības normas, uzturoties JIP Mārupīte teritorijā.

Atrodoties JIP Mārupīte teritorijā, Apmeklētājs piekrīt teritorijas iekšējiem kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.

Visi JIP Mārupīte pakalpojumi ir maksas pakalpojumi. Lūdzam skatīties cenu lapu.

Visi atpūtas pakalpojumi ir pieejami tikai parka darba laikā no 10:00-22:00.

JIP Mārupīte teritorijā automašīnu patvaļīga novietošana ir aizliegta. Automašīnas drīkst novietot tikai speciāli tam paredzētajās vietās, ārpus norādītiem stāvlaukumiem iepriekš saskaņojot ar JIP Mārupīte darbiniekiem.

Treileri un teltis teritorijā jānovieto tiem speciāli atvēlētajās vietās, kuras ierāda JIP Mārupīte darbinieki.

Ugunskuru kurināšana teritorijā ir atļauta stingri atvēlētajās vietās, iepriekš saskaņojot tо ar JIP Mārupīte darbiniekiem. Sods par nesaskaņotu ar parka administrāciju ugunskura kurināšanu ir 150 Eur.

Personas, kuras jaunākas par 14 gadiem, atrasties JIP MĀRUPĪTE teritorijā drīkst tikai pilngadīgas personas pavadībā.

Aktīvas Atpūtas vietā JIP Mārupīte nav paredzēts īpašs darbinieks – g l ā b ē j s, tādēļ katrs apmeklētājs pats atbild par savu un savu bērnu, uzraugāmo veselību un drošību.

JIP Mārupīte personāls nav atbildīgs par jebkādiem kaitējumiem personas veselībai, miesai vai mantai, vai darbībām, kuras rezultātā iestājusies personas nāve,  vai kas radušies šīs personas nolaidīgas rīcības rezultātā.

Katrs apmeklētājs ir atbildīgs par savu personisko mantu (tajā skaitā transportlīdzekļa) uzraudzību un drošību.

JIP Mārupīte personāls nav atbildīgs par apmeklētāju personīgo mantu nozaudēšanu, zādzību vai bojāšanu, ieskaitot transportlīdzekļa zādzību.

Atpūtas kompleksā ir pieejamas bezmaksas tualetes. Nokārtošanās citās vietās atpūtas kompleksa teritorijā ir aizliegta, sods 20 EUR. Tualetes tvertnēs aizliegts mest atkritumus, tajā skaitā pārtikas un dzēriena iepakojumus. 

Katra atpūtnieka pienākums ievērot higiēnas prasības, rūpēties par kārtību un tīrību. Atkritumus izmest tiem paredzētajos konteineros.

Sevišķu vērību veltīt stikla tarai un stikla lauskām.

Smēkēt atļauts tikai īpāši norādītās vietās, kuras apzīmētas ar zīmi SMĒĶĒŠANAS VIETA. Izsmēķus nomest zemē kategoriski aizliegts.

JIP Mārupīte teritorijā ir tikai viena ieeja/izeja un piebraucamais ceļš. Personas iekļūšana teritorijā pa ārpus noteiktās ieejas/izejas var tikt sodīta. JIP Mārupīte darbiniekam ir tiesības izsaukt  apsardzi vai policiju, ja konstatēts, ka teritorijā persona iekļuvusi pa ārpus noteiktās ieejas/izejas, vai ja persona nav saskaņojusi savu atrašanos teritorijā ārpus JIP Mārupīte noteiktā darba laika.

Pa teritoriju pārvietošanas ar automašīnu ne ātrāk par 10km/h

Aktīvas atpūtas parkā JIP Mārupīte AIZLIEGTS:

  • Izmantot līdzi paņemtos grilus, laivas!
  • Nodarboties ar snurkelēšanu, niršanu bez saskaņošanas ar parka administrāciju;
  • Braukt ar ūdensmotociklu;
  • Makšķerēt;
  • Stingri aizliegts zāģēt, cirst vai lauzt kokus, sods 200 EUR;
  • Klausīties skaļu mūziku, lamāties un jebkādi citādi traucēts citus apmeklētājus;
  • Ierasties smagā alkohola vai narkotisko vielu reibumā. Parka darbiniekiem ir pilnīgas tiesības izraidīt reibumā esošas personas no teritorijas.

Teritorijā atļauts ienākt un uzturēties ar SUNI turot to pie pavadas.

Saimnieka pienākums uzkopt aiz sava suņa.

Suņiem ir paredzēta atsevišķa pludmale, kas ir norādīta ar zīmi SUŅU PLUDMALE.

AR SUNI ATRASTIES AIZLIEGTS pludmales teritorijā, kura norādīta ar zīmi SUŅIEM AIZLIEGTS.

Teritorijā esošo pasākumu laikā ir atļauts ar suņiem atrasties pasākuma vietā turot to pie pavadas.

Suņa saimnieks ir atbildīgs par suņa veselību, uzvedību un drošību, lai tā nerada draudus citiem teritorijas apmeklētājiem un teritorijā esošajiem suņiem. 

Suņa saimnieks pilnībā uzņemas atbildību un strīdus risināšanu, ja teritorijas apmeklētājam vai tā sunim radušies miesas bojājumi, veselības traucējumi vai iestājusies nāve suņa rīcības rezultātā.

Ja suns izrāda agresiju, arī esot pie pavadas, teritorijas darbiniekam ir tiesības izraidīt no teritorijas apmeklētāju ar suni.

Teritorijas darbiniekam ir tiesības izraidīt no teritorijas saimnieku ar suni, ja tas neievēro iepriekš minētos noteikumus.